Algemene voorwaarden zakelijke (operationele) lease

MANTELOVEREENKOMST

VOOR HET OPERATIONEEL

LEASEN VAN AUTO’S       

Afgesloten tussen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MHC Mobility B.V.,

gevestigd te Heerhugowaard,

aan de M. de Klerkweg 1,     

hierna te noemen: "MHC Mobility"

 

en

 

<Klantnaam>,

gevestigd/wonende te <Vestigingsplaats>   

hierna te noemen: "lessee"

 

 

te dezen vertegenwoordigd door:

(naam in blokletters tekenbevoegde)           

 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer <KvK nummer>

 

BTW nummer:<BTW nummer>

DEFINITIES

Auto:                                het voertuig en/of object dat is genoemd in het leasecontract.

Brandstof:                        middelen om de auto beweegkracht te leveren, zoals benzine, dieselolie, gas, waterstof en elektriciteit.

Additieven:                      vloeistoffen die geen brandstof zijn en niet direct in verband staan met het onderhoud van onderdelen van de auto, zoals Adblue.

Leasecontract:                 een afzonderlijk document waarin specifieke voorwaarden, zoals die omtrent merk, type en uitvoering van de auto, de leaseprijs, de inbegrepen leasecomponenten, de overeengekomen contractduur, de overeengekomen opties en accessoires en de kilometrage, worden vastgelegd.

Mantelovereenkomst:      deze mantelovereenkomst

Sleutels:                           middelen om portieren van de auto te openen en de auto te starten, zoals losse sleutels, sleutelkaarten, wachtwoorden en pincodes.

 

INLEIDING

1.1    MHC Mobility en lessee komen door ondertekening van deze mantelovereenkomst de algemene bepalingen overeen die van toepassing zullen zijn op één of meer door hen te sluiten leasecontracten van operational leasing van auto's.

  • In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze mantelovereenkomst en de bepalingen van het leasecontract, zullen de bepalingen van het leasecontract prevaleren. In het geval dat MHC Mobility met gebruikmaking van een haar ingevolge de wet of deze mantelovereenkomst toekomende bevoegdheid enige specifieke voorwaarde in het leasecontract of deze mantelovereenkomst wijzigt of als partijen in onderling overleg afwijken van deze voorwaarde, zal de aldus gewijzigde bepaling prevaleren boven de oude bepaling(en) in het leasecontract c.q. de mantelovereenkomst.

 

LEASEPRIJS

2.1    De componenten waarvoor de leaseprijs een vergoeding inhoudt, zijn vermeld op het leasecontract. Andere kosten en lasten verbonden aan het gebruik van de auto, zoals die voor brandstof en/of elektriciteit, additieven, smeermiddelen, tol, heffingen, parkeren, reinigen, verkeersboetes, software-updates die niet strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de auto zoals dit was ten tijde van de aflevering van de auto en kaartupdates naar hogere versies dan geïnstalleerd ten tijde van aflevering van de auto, komen voor rekening van lessee.

2.2    De overeengekomen leaseprijs geldt voor de contractduur en het overeengekomen aantal kilometers.

2.3    Als na afloop van de contractduur met de auto meer kilometers zijn gereden dan overeengekomen, is lessee per meer gereden kilometer de in het leasecontract bepaalde meerkilometerprijs verschuldigd.

2.4    Als na afloop van de contractduur minder kilometers met de auto zijn gereden dan overeengekomen, is MHC Mobility voor het verschil tussen het aantal gereden kilometers en het overeengekomen aantal kilometers, de in het leasecontract bepaalde minderkilometerprijs verschuldigd. MHC Mobility zal terzake een creditnota toezenden.

2.5    Als na afloop van de contractduur het verschil tussen het gereden aantal kilometers en het overeengekomen aantal kilometers groter is dan de kilometerafwijking die overeengekomen is op het leasecontract, is MHC Mobility gerechtigd de leaseprijs en/of de contractduur en/of de kilometrage aan te passen, één en ander met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van het leasecontract.

2.6    De bevoegdheid tot wijziging door MHC Mobility bedoeld in 2.5 bestaat ook als op enig moment tijdens de contractduur blijkt van een verschil tussen het gereden aantal kilometers en het aantal kilometers dat op dat moment bij een evenredige verdeling van het overeengekomen aantal kilometers over de contractduur gereden zou zijn, van meer dan de kilometerafwijking die overeengekomen is op het leasecontract.

2.7    Ingeval van inlevering van de auto vóór het einde van de contractduur zal het overeengekomen aantal kilometers worden berekend als bedoeld in 2.6. Vervolgens zal volgens de regeling van dat artikel verrekening van meer- of minderkilometers dan wel – bij een grotere kilometerafwijking dan vermeld op het leasecontract - wijziging van de contractduur en/of de leaseprijs en/of de kilometrage plaatsvinden.

2.8    Op eerste verzoek van MHC Mobility dient lessee de kilometerstand van de auto door te geven. Als MHC Mobility daartoe in staat is, is MHC Mobility gerechtigd data met betrekking tot de auto van afstand uit te lezen, zoals de kilometerstand. De met behulp van data-uitwisseling op afstand uitgelezen kilometerstand is behoudens tegenbewijs leidend voor vaststelling van de kilometerstand.

2.9    Als de auto wordt vermist of de kilometerteller defect is geraakt, zal de kilometerstand op het moment van de vermissing c.q. op het moment dat de kilometerteller defect raakte, op de meest accurate wijze worden bepaald. Als de kilometerteller defect raakt, zal lessee MHC Mobility direct daarover inlichten.

2.10    De leaseprijs is bepaald met inachtneming van de catalogusprijs van de auto, de rentevoet, de verzekeringspremie voor het risico van wettelijke
aansprakelijkheid voor zover het leasecontract daarin voorziet, de kosten van banden als het leasecontract daarin voorziet, dekking voor het risico van cascoschade voor zover het leasecontract daarin voorziet, de kosten van reparatie en onderhoud, de motorrijtuigenbelasting en de andere kosten en lasten in verband met aanschaf en exploitatie van de auto, zoals die golden ten tijde van de totstandkoming van het leasecontract. Als deze kosten na de ondertekening van het leasecontract toenemen of als MHC Mobility in verband met de exploitatie of de eigendom van de auto andere kosten dient te betalen, kan deze toename van de kosten volledig worden doorberekend in de leaseprijs en de meer-/minderkilometerprijs. Op eerste verzoek van lessee zal MHC Mobility verantwoording afleggen van de verhoging. Voor lessee kan een verhoging als hiervoor bedoeld geen grond opleveren voor ontbinding van de mantelovereenkomst en/of het leasecontract. Een toename van de kosten van onderhoud, reparatie en banden zal slechts dan worden doorberekend als de Consumentenprijsindex, zoals bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek, in enig jaar met meer dan 5% ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar is gestegen. Als dit prijsindexcijfer niet meer wordt gepubliceerd, zal een soortgelijk prijsindexcijfer bepalend zijn.

2.11  De verplichting tot betaling van de leaseprijs en de contractduur gaat in als MHC Mobility of de verkoper van de auto lessee heeft geïnformeerd dat de auto tot zijn beschikking staat.

2.12  Als bij de bepaling van de leaseprijs rekening is gehouden met een subsidie en/of fiscaalrechtelijke voordelen, komen alle gevolgen van verlies of wijziging van het fiscaalrechtelijke voordeel of de subsidievoorwaarden voor rekening van lessee.

 

BESTELLING, AFLEVERING EN TENAAMSTELLING VAN DE AUTO

3.1    Na ontvangst van het, door de daarvoor tekenbevoegde(n), ondertekende leasecontract zal MHC Mobility de auto bestellen.

3.2    De persoon die de auto afhaalt, dient zich met een in Nederland geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Als de auto namens lessee door een derde wordt afgehaald, dient deze persoon tevens een daartoe door lessee verstrekte en ondertekende machtiging te overleggen.

3.3    Tenzij uit een beschrijving van de staat van de auto, die zowel door of namens de verkoper als door de persoon die de auto afhaalt is ondertekend, anders blijkt, wordt de auto geacht onbeschadigd, in goede staat, en tezamen met de (reserve-)sleutels, kentekenbewijs of kopie tenaamstellingsverslag, alle op het leasecontract vermelde opties en accessoires en alle andere bij de auto behorende zaken aan lessee te zijn afgeleverd.

 

3.4    Aflevering van de auto zal niet plaatsvinden in de periode van 1 december tot en met 31 december.

3.5    MHC Mobility is voor vertraging in de aflevering van de auto niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, noch kan deze grond vormen voor ontbinding of vernietiging van het leasecontract, tenzij de vertraging in de aflevering is ontstaan door opzet of grove schuld van medewerkers van MHC Mobility.

 

MODIFICATIE DOOR LESSEE VAN DE AUTO; ACCESSOIRES

  • Lesseemag alleen na schriftelijke toestemming van MHC Mobility verandering (laten) aanbrengen in de inrichting of gedaante van de auto of toevoegingen (laten) aanbrengen. Dat geldt niet voor wijzigingen en toevoegingen die voorafgaand aan inlevering van de auto zonder noemenswaardige kosten en schade ongedaan gemaakt en verwijderd kunnen worden.
  • Accessoires moeten geschikt zijn voor de auto en voldoen aan de wettelijke eisen.

4.3    Voorafgaand aan de inlevering van de auto is lessee gehouden alle wijzigingen ongedaan te maken en toevoegingen weg te nemen, tenzij daardoor mogelijk schade ontstaat. Dit geldt ook voor belettering, ook als MHC Mobility de belettering ten behoeve van lessee heeft laten aanbrengen. Als lessee niet voldoet aan deze verplichting, is lessee aan MHC Mobility vergoeding verschuldigd van de kosten van ongedaan making c.q. wijziging.

4.4    MHC Mobility is lessee geen vergoeding verschuldigd voor niet ongedaan gemaakte wijzigingen en niet weggenomen toevoegingen.

 

GEBRUIK VAN DE AUTO

5.1    Lessee dient zorgvuldig, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving met de auto om te gaan.

5.2    De bestuurder van de auto moet beschikken over de vaardigheid en de in Nederland geldende bevoegdheid om de auto te besturen.

5.3    De auto mag alleen komen in Nederland, Andorra, België, Denemarken met uitzondering van Groenland en de Faeröer, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland, mits de voor de auto afgesloten verzekeringen ter plaatse dekking bieden.

5.4    De auto mag met instemming van lessee alleen worden bestuurd door personen die voldoen aan het gestelde in artikel 5.2.

De auto mag niet worden gebruikt voor de exploitatie van een ander bedrijf of de uitoefening van een ander beroep dan dat van lessee.

5.5    Het is niet toegestaan:

- de auto te gebruiken voor snelheidsprestatie- of betrouwbaarheidsritten;

- de auto te gebruiken voor het geven van rijlessen;

- de auto om baat of om niet aan anderen dan de in het vorige lid genoemde personen ter beschikking te stellen;

- met de auto te rijden op circuits die geen onderdeel uitmaken van de openbare weg, tenzij met schriftelijke toestemming van MHC Mobility.

5.6    In geval van schade aan, met of door de auto veroorzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan, is lessee verplicht:

- MHC Mobility daarvan direct langs elektronische weg of, als kennisgeving op deze wijze niet direct mogelijk is, telefonisch in kennis te stellen;

- de door MHC Mobility gegeven instructies op te volgen;

- als er een derde partij bij betrokken is of op verzoek van MHC Mobility, binnen 48 uur na de gebeurtenis een aanrijdingformulier (schade aangifteformulier) aan MHC Mobility te sturen;

- MHC Mobility, haar verzekeraars en door haar aangewezen personen alle medewerking te verlenen en inlichtingen te verstrekken die voor de regeling van de schade vereist zijn;

- de auto niet achter te laten zonder deze deugdelijk tegen de risico´s van diefstal en beschadiging te hebben beschermd.

5.7    Voor het transport van de auto na een aanrijding moet lessee gebruik maken van de door MHC Mobility aangewezen hulporganisatie, of als lessee zelf voor een WA-verzekering zorgdraagt, de hulporganisatie die volgens de WA-verzekering van de auto voor kosteloos transport moet zorgen.

5.8    Lessee is ermee bekend dat de door de fabrikant van de auto opgegeven waarden, onder meer voor wat betreft verbruik, trekkracht, acceleratie en actieradius, veelal gunstiger zijn dan de in de praktijk te meten waarden. Lessee kan aan de door de fabrikant opgegeven waarden geen rechten ontlenen. Afwijkende waarden zijn geen reden voor het uitvoeren van reparaties of onderhoud of voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract.

5.9    Lessee is ermee bekend dat bepaalde prestaties van de auto, zoals bij een hybride of elektrische auto bijvoorbeeld met betrekking tot de accucapaciteit en de actieradius, gedurende het gebruik van de auto afnemen. Deze reguliere afname van prestaties van de auto is geen reden voor het uitvoeren van reparaties of onderhoud of voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract.

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN DE AUTO ALS HET LEASECONTRACT VOORZIET IN DEKKING VAN CASCOSCHADE DOOR MHC Mobility

In het leasecontract zal worden bepaald of MHC Mobility voorziet in dekking van cascoschade, in welk geval in de leaseprijs daarvoor een vergoeding is inbegrepen, dan wel dat MHC Mobility daarin niet voorziet. In dat geval dient lessee een cascoverzekering af te sluiten en de premie daarvoor te betalen.

 

Als MHC Mobility voorziet in dekking van cascoschade, geldt voor schade aan of vermissing van de auto de volgende regeling:

6.1    Onverminderd het in deze mantelovereenkomst over volledige aansprakelijkheid bepaalde, is lessee in geval van cascoschade ontstaan of veroorzaakt tijdens de contractduur of anderszins verband houdende met het gebruik van de auto, per schadegeval aansprakelijk tot het in het leasecontract bepaalde, eventueel op grond van 6.4, 6.5 of 6.6 verhoogde, eigen risico. Dit geldt ook voor schade aan een band, anders dan normale slijtage, waardoor deze voortijdig vervangen moet worden.

6.2    In afwijking van het bepaalde in 6.1 is lessee volledig aansprakelijk voor de gehele schade ontstaan of veroorzaakt tijdens de contractduur of anderszins verband houdende met het gebruik van de auto, als:

A       de schade is ontstaan of veroorzaakt tijdens of door gebruik of nalaten in strijd met enig artikel van deze mantelovereenkomst;

B       de schade verband houdt met diefstal of poging tot diefstal van in de auto aangebrachte apparatuur als er geen gebruik is gemaakt van de aanwezige preventieve voorzieningen ter voorkoming van diefstal;

C       de bestuurder van de auto, nadat de schade veroorzaakt is, geen medewerking heeft verleend aan een onderzoek naar de bevoegdheid of bekwaamheid tot besturen;

D       de schade het gevolg is van vermissing van de auto en niet alle aan de lessee ter beschikking gestelde sleutels en kentekenbewijs/-card aan MHC Mobility zijn overgelegd;

E       het ontstaan van de schade op enigerlei wijze verband houdt met de lading.

F       de schade is ontstaan of veroorzaakt ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van de auto. Van onoordeelkundig gebruik is in ieder geval sprake als lessee niet heeft gehandeld conform instructies van de fabrikant van de auto, waaronder instructies in het instructieboekje en instructies die op het dashboard van de auto worden getoond.

6.3    Als lessee en MHC Mobility van mening verschillen over de vraag of schade aan de auto verband houdt met de niet-nakoming van de in 9.1, 9.2 en 9.3 genoemde verplichtingen respectievelijk met onoordeelkundig gebruik van de auto, zal een door MHC Mobility aan te wijzen onafhankelijk expert om een bindend advies worden verzocht. De kosten van dit bindend advies komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Lessee kan binnen een maand nadat MHC Mobility zich op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de bevoegde rechter kiezen.

6.4    Als de bestuurder van de auto ten tijde van het veroorzaken van de schade jonger is dan 24 jaar, wordt het bedrag van het eigen risico met € 70, - verhoogd.

6.5    Voor schade veroorzaakt door een aanrijding met dat deel van de auto dat zich meer dan 1,90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op de auto bevestigde zaken die zich op meer dan 1,90 meter boven de grond bevinden geldt een eigen risico per schadegeval van €1.000, -.

6.6    Bij meer dan twee schades aan de auto, niet zijnde schade aan de voorruit, in een periode van twaalf maanden is MHC Mobility gerechtigd het eigen risico voor de resterende contractduur te verhogen tot € 750, - per schadegeval.

6.7    Als de schade volledig op een derde verhaald is, zal het daarvoor betaalde eigen risico worden geretourneerd en zal – indien van toepassing - het eigen risico bedoeld in 6.6 worden aangepast.

6.8    Bij een herstelbare beschadiging aan een voorruit of band is lessee geen eigen risico verschuldigd, tenzij in het leasecontract anders is vermeld.

6.9    Als de auto wordt vermist, of zodanig is beschadigd dat de kosten van herstel de dagwaarde van de auto overtreffen, is lessee in geval van volledige aansprakelijkheid aansprakelijk voor het bedrag van de door MHC Mobility gehanteerde boekwaarde van de auto, ten tijde van het ontstaan van de schade, verminderd met de waarde van de restanten. Indien lessee volledig voor cascoschade aansprakelijk is, is hij ook aansprakelijk voor de overige schade van MHC Mobility, zoals bedrijfsschade, waardevermindering en rentederving.

6.10  Mits er gebruik is gemaakt van de aanwezige preventieve voorzieningen ter voorkoming van diefstal - indien van toepassing - , wordt multimedia-apparatuur die onderdeel uitmaakt van het leasecontract vervangen door gelijkwaardige apparatuur waarbij MHC Mobility niet meer vergoedt dan de kosten van de oorspronkelijke aanschaf. MHC Mobility behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanvullende preventieve voorzieningen aan te (laten) brengen in de auto.

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN DE AUTO INDIEN HET LEASECONTRACT NIET VOORZIET IN DEKKING VAN CASCOSCHADE DOOR MHC Mobility

Als MHC Mobility en lessee zijn overeengekomen dat MHC Mobility geen dekking zal verlenen voor het risico van cascoschade en dat lessee dus voor verzekering van het risico van cascoschade zal zorgen en de premie daarvoor zal betalen, geldt voor schade de volgende regeling.

7.1    Lessee is tegenover MHC Mobility volledig aansprakelijk voor alle schade ontstaan of veroorzaakt tijdens de contractduur of anderszins verband houdende met het gebruik van de auto. Deze volledige aansprakelijkheid geldt ook voor schade als gevolg van niet-nakoming van de in 9.1, 9.2 en 9.3 genoemde verplichtingen, als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de auto en voor schade aan een band, anders dan normale slijtage, waardoor deze voortijdig vervangen moet worden.

Het bepaalde in 6.2 en 6.3 is van overeenkomstige toepassing.

Als de auto wordt vermist, of zodanig is beschadigd dat de kosten van herstel de som van de dagwaarde min de waarde van de restanten van de auto overtreffen, wordt de schade bepaald op het bedrag van de door MHC Mobility gehanteerde boekwaarde ten tijde van het ontstaan van de schade, verminderd met de waarde van de restanten. Lessee is ook aansprakelijk voor de overige schade van MHC Mobility, zoals bedrijfsschade, waardevermindering en rentederving. Als de door lessee afgesloten cascoverzekering aan MHC Mobility een uitkering verstrekt, komt het bedrag daarvan in mindering op het door lessee aan MHC Mobility te vergoeden bedrag.

7.2    De auto dient bij een in Nederland toegelaten verzekeringsmaatschappij verzekerd te worden en te blijven.

7.3    De verzekeringsvoorwaarden dienen de bepaling te bevatten dat MHC Mobility door de verzekeraar in kennis wordt gesteld van het voornemen tot beëindiging en de daadwerkelijke beëindiging van de dekking. Voor het overige dient de dekking ten minste gelijk te zijn aan de gebruikelijke dekking tegen gebruikelijk voorkomende risico’s.

7.4    Lessee dient een afschrift van het polisblad en van de voorwaarden aan MHC Mobility ter beschikking te stellen.

7.5    Het eigen risico in de verzekeringsovereenkomst mag niet hoger zijn dan het eigen risico dat per schadegeval zou gelden als MHC Mobility zou voorzien in dekking van cascoschade. MHC Mobility zal lessee daaromtrent informeren.

7.6    In geval van schade dient lessee het nodige te ondernemen om vergoeding van de schade te bewerkstelligen. Lessee machtigt MHC Mobility zonodig namens hem schade bij de verzekeringsmaatschappij te melden en te regelen.

7.7    Lessee draagt bij deze aan MHC Mobility alle vorderingen die lessee uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst jegens de verzekeraar en andere (rechts)personen geldend kan (doen) maken over.

7.8    Als de dekking om wat voor reden dan ook niet meer van kracht is, dient lessee de auto direct bij MHC Mobility in te leveren.

7.9    Lessee zorgt ervoor dat de dekking van de verzekering niet eerder beëindigd wordt voordat lessee van MHC Mobility de bevestiging van beëindiging van het leasecontract heeft ontvangen.

 

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

8.1    Als MHC Mobility en lessee zijn overeengekomen dat MHC Mobility geen dekking zal verlenen voor het risico van cascoschade en dat lessee dus voor verzekering van het risico van cascoschade zal zorgen, zal lessee ook zorgen voor verzekering van het risico van wettelijke aansprakelijkheid en de premie daarvoor te betalen.

Als het leasecontract voorziet in dekking van cascoschade door MHC Mobility, zal MHC Mobility een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de auto sluiten. De leaseprijs zal dan ook een vergoeding behelzen voor de premie voor deze verzekering.

8.2    Het eigen risico van de in het vorige lid door lessee te sluiten verzekering mag niet hoger zijn dan € 250, -. Voorts zijn de voorschriften genoemd in 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 en 7.8 van overeenkomstige toepassing.

8.3    Als niet lessee maar MHC Mobility een WA-verzekering afsluit, geldt voor schade toegebracht met het deel van de auto respectievelijk van zich daarop of daarin bevindende lading, of van een door de auto getrokken voertuig, dat zich op meer dan 1,90 meter boven de grond bevindt, een aan MHC Mobility te betalen eigen risico per schadegeval van € 1.000, - indien dit eigen risico niet op basis van 6.5 in rekening is gebracht.

8.4    Zowel voor het geval dat lessee een WA-verzekering heeft afgesloten als voor het geval dat MHC Mobility daarvoor heeft zorggedragen, vrijwaart lessee MHC Mobility voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van de auto die niet onder de WA-verzekering gedekt zijn. Lessee zal MHC Mobility zonodig schadeloos stellen.

8.5    De polisvoorwaarden van de WA-verzekering van MHC Mobility kent een aantal uitsluitingen van dekking. Op eerste verzoek zal MHC Mobility een afschrift van het polisblad en van de polisvoorwaarden opsturen.

8.6    Als lessee zorgt voor verzekering van het risico van wettelijke aansprakelijkheid, dan zorgt hij er ook voor dat de dekking van de verzekering niet eerder beëindigd wordt voordat lessee van MHC Mobility de bevestiging van beëindiging het leasecontract heeft ontvangen.

 

ONDERHOUD EN REPARATIE

9.1    Lessee dient:

- de auto te laten onderhouden volgens de door de fabrikant verstrekte instructies, waaronder instructies in het instructieboekje en instructies die op het dashboard van de auto worden getoond;

- als voor de auto de verplichting tot periodieke keuring (A.P.K.) geldt, voor tijdige uitvoering daarvan te zorgen;

- in geval van schade en andere problemen van technische aard, voor herstel daarvan te zorgen; één en ander volgens de in dit artikel omschreven procedure.

9.2    Tenzij is overeengekomen dat lessee de kosten van onderhoud en reparatie voor zijn rekening zal nemen en mits de in dit artikel omschreven procedure wordt gevolgd, zal MHC Mobility de nota’s betalen van reparatie- en onderhoudsbedrijven bij wie lessee de auto aanbiedt voor onderhoud, reparatie, vervanging van banden, of Apk-keuring.

 

Reparaties en onderhoudsbeurten moeten worden verricht door een door MHC Mobility erkende reparateur of door een door lessee voorgestelde en door MHC Mobility schriftelijk geaccepteerde reparateur.

Als deze kosten op grond van deze mantelovereenkomst of de wet voor rekening van lessee behoren te komen, bijvoorbeeld op grond van een schending van een of meer verplichtingen uit de mantelovereenkomst, het onoordeelkundig gebruik van de auto zoals genoemd in artikel 6.2 sub F of als daartoe overigens aanleiding bestaat, is lessee aan MHC Mobility vergoeding van deze kosten verschuldigd. De kosten van reparatie, vervanging en onderhoud van door of namens lessee aangebrachte accessoires en andere toegevoegde of gewijzigde onderdelen, komen voor rekening van lessee. Als door het aanbrengen van accessoires of gewijzigde onderdelen door of namens lessee extra kosten ontstaan voor MHC Mobility, zijn deze voor rekening van lessee.

9.3    Lessee dient volgens de bij de auto geleverde instructies en/of in de berijdersinstructie opgenomen regeling te (laten) controleren of er nog voldoende vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld motorolie en koelvloeistof, aanwezig zijn en deze vloeistoffen zonodig bij te vullen, en de bandenspanning te controleren en zonodig te corrigeren. Voor het bijvullen van vloeistoffen dient de voorgeschreven kwaliteit en specificatie gebruikt te worden.

9.4    De kosten van vloeistoffen die vallen onder de definitie additieven, komen voor rekening van lessee.

9.5    Bij onderhoud dient lessee het uitgevoerde onderhoud te laten registeren.

9.6    Als de auto voor een onderhoudsbeurt, een Apk-keuring of voor reparatie bij een reparateur wordt aangeboden, moet de bestuurder ervoor zorgen dat de reparateur vooraf toestemming vraagt aan MHC Mobility voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het is niet mogelijk op andere wijze voor rekening van MHC Mobility een opdracht tot onderhoud of reparatie te geven.

9.7    MHC Mobility vergoedt geen kosten van werkzaamheden waarvoor zij geen toestemming heeft verleend.

9.8    Als de auto anders dan door een aanrijding niet meer rijdbaar is, vergoedt MHC Mobility de sleepkosten naar de dichtstbijzijnde door de fabrikant van de auto erkende reparateur, mits de instructies die van toepassing zijn op MHC Mobility Assistance zijn opgevolgd. Deze instructies zijn verstrekt na aflevering en MHC Mobility zal deze op eerste verzoek opsturen.

9.9    Mits MHC Mobility toestemming heeft gegeven voor het laten verrichten van de reparatie, vergoedt MHC Mobility de kosten van in het buitenland verrichte reparaties.
Als MHC Mobility Assistance onderdeel uitmaakt van het leasecontract is lessee gehouden daarvan gebruik te maken.

9.10  Multimedia-apparatuur die onderdeel uitmaakt van het leasecontract wordt, als reparatie tegen voor MHC Mobility acceptabele kosten niet mogelijk is, vervangen door gelijkwaardige apparatuur waarbij MHC Mobility niet meer vergoedt dan de kosten van de oorspronkelijke aanschaf.

 

VERVANGING VAN DE AUTO TIJDENS REPARATIE

10.1  Alleen als vervangend vervoer is opgenomen in het leasecontract, geldt het recht daarop als en zodra met herstel van de auto meer dan de periode zoals vermeld op het leasecontract gemoeid is. MHC Mobility zal dan ook de kosten van vervangend vervoer voor de vermelde periode voor haar rekening nemen, mits in vervangend vervoer is voorzien na bemiddeling en toestemming van MHC Mobility. Met betrekking tot het gebruik van vervangend vervoer gelden dezelfde regels uit deze Mantelovereenkomst en het Leasecontract.

10.2  Als de omstandigheden met zich brengen dat niet direct na het verstrijken van de periode zoals vermeld op het leasecontract in vervanging van de auto kan worden voorzien, gaat het recht op vervanging in zodra MHC Mobility redelijkerwijze de voor vervanging nodige maatregelen heeft kunnen nemen.

10.3  Als de auto zich in Nederland bevindt, kan MHC Mobility ervoor kiezen om zelf vervangend vervoer ter beschikking te stellen, of om de kosten van een huurauto te vergoeden als vooraf toestemming is gegeven door MHC Mobility. De keuze van de vervangende auto ligt bij MHC Mobility.

10.4  Als de auto zich buiten Nederland bevindt, geldt voor vervangend vervoer de regeling van MHC Mobility Assistance.

10.5  Als vervangend vervoer niet is overeengekomen, kan lessee geen recht doen gelden op vervangend vervoer, zelfs als een technisch gebrek aan de auto aan de noodzaak tot reparatie ten grondslag ligt.

10.6  Bij een auto die is uitgerust met bijzondere voorzieningen, zoals een koelmotor, betimmering of laadlift, strekt het recht op een vervangende auto slechts tot vervanging door een auto zonder deze bijzondere voorzieningen.

10.7  Het recht op vervangend vervoer geldt niet als de kosten van het herstel op grond van de wet of deze mantelovereenkomst geheel voor rekening van lessee behoren te komen.

10.8  Het recht op vervangend vervoer bestaat slechts gedurende de periode van herstel. Lessee of de berijder dient zelf bij de reparateur te informeren naar de vorderingen van het herstel. Lessee dient zelf zorg te dragen voor afmelding van de huurauto bij de verhuurder.

10.9  De kilometers gereden met een vervangende auto tellen mee bij de berekening van het aantal meer- en minderkilometers van de vervangen auto.

Schade aan of door de vervangende auto veroorzaakt telt mee bij de toepassing van 6.6.

10.10 Een vervangende auto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en ook met een volle brandstoftank te worden ingeleverd. Extra kosten als gevolg van het niet aftanken en haal- en brengkosten zullen in rekening worden gebracht bij lessee.

10.11 Lessee dient ten aanzien van de vervangende auto de voorschriften van deze mantelovereenkomst in acht te nemen. Als de verhuurder van een vervangende auto kosten doorberekent in verband met schade, komen deze kosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en artikel 8 voor rekening van lessee.

 

INLEVERING VAN DE AUTO

11.1  De auto dient uiterlijk op de laatste werkdag van de contractduur of, bij tussentijdse beëindiging op de overeengekomen datum, onmiddellijk te worden afgemeld en ingeleverd op een door MHC Mobility aan te geven adres. Als de auto met toestemming van MHC Mobility op een andere locatie wordt ingeleverd, duurt de aansprakelijkheid van lessee voor schade voort tot de auto door MHC Mobility is geïnspecteerd.

11.2  Inspectie van de auto geschiedt op een door MHC Mobility te bepalen locatie.

11.3  Bij inlevering van de auto dienen alle toebehoren, zoals alle aan lessee ter beschikking gestelde kentekenbewijzen/-cards, sleutels en, indien van toepassing, de MHC Mobility Tank Card te worden ingeleverd. De inname van de auto geschiedt conform het innameprotocol van MHC Mobility, op te vragen bij MHC Mobility.

11.4  Als de auto ook na schriftelijke sommatie niet wordt ingeleverd, is MHC Mobility gerechtigd de auto op kosten van lessee op te halen. Lessee is dan een boete verschuldigd van 0,5% van de fiscale waarde van de auto inclusief BTW voor iedere dag dat de auto te laat wordt ingeleverd, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt. De verplichting tot betaling van de leaseprijs blijft van kracht totdat de auto is ingeleverd.


INSPECTIE TIJDENS DE CONTRACTDUUR

12     MHC Mobility heeft te allen tijde het recht de auto te (laten) inspecteren, waar deze zich ook bevindt. Lessee is gehouden op eerste verzoek van MHC Mobility direct mee te delen waar de auto zich bevindt en toegang te verschaffen tot de ruimte waar deze staat. Bij niet-nakoming van deze verplichting is lessee voor elke dag waarin niet wordt nagekomen, aan MHC Mobility een boete verschuldigd van 0,5% van de fiscale waarde van de auto inclusief BTW, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt.

 

ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE AUTO; SCHADE VAN LESSEE

13.1  Als lessee geen gebruik van de auto kan maken komt dit voor zijn risico en heeft dat derhalve geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering het gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van MHC Mobility of van een gebrek dat MHC Mobility bij het aangaan van het leasecontract kende of behoorde te kennen.

13.2  MHC Mobility is niet aansprakelijk voor schade van lessee of van derden, hoe ook ontstaan, tenzij deze gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van MHC Mobility, waaronder schade die het gevolg is van:

- de onmogelijkheid om de auto te gebruiken;

- vermissing van zaken die zich bij inlevering van de auto nog daarin bevonden;

- enig gebrek van de auto, tenzij MHC Mobility het gebrek kende bij het aangaan van het leasecontract;

- ontbinding van het leasecontract;

13.3  Alleen een gebrek aan de auto zelf kan tussen partijen als gebrek gelden.

 

JUSTITIËLE SANCTIES EN MAATREGELEN, BESLAGLEGGING OP DE AUTO

14.1  Op eerste verzoek van MHC Mobility zal lessee de volledige naam, de geboortenaam en het adres doorgeven van de persoon die de auto op een bepaald moment heeft bestuurd. Als het verzoek van MHC Mobility daartoe berust op de omstandigheid dat bij politie of justitie de verdenking bestaat dat met de auto enig strafbaar feit is gepleegd, en lessee niet aan de hiervoor bedoelde verplichting voldoet, is lessee na aanmaning een boete verschuldigd van € 500, - per dag per overtreding, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt.

14.2  Alle boetes en gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van de auto in de meest ruime zin, zijn voor rekening van lessee, tenzij de oorzaak daarvan toegerekend kan worden aan MHC Mobility.

14.3  Als de auto in beslag wordt genomen, informeert lessee de beslaglegger direct over het eigendom van MHC Mobility van de auto en zal lessee MHC Mobility van het beslag op de hoogte stellen. Als er een reële mogelijkheid bestaat dat op de auto beslag zal worden gelegd, dient lessee MHC Mobility daarvan ook op de hoogte te stellen.

14.4  Lessee machtigt bij deze MHC Mobility in naam van lessee maatregelen te treffen ter opheffing van het beslag. Lessee dient alle kosten van maatregelen en schade aan MHC Mobility te vergoeden. Tijdens de periode van beslag duurt de verplichting tot betaling van de leaseprijs voort, ook als het beslag na afloop van de contractduur voortduurt.

 

BETALING

15.1  Lessee dient op eerste verzoek van MHC Mobility een door MHC Mobility op te stellen machtiging tot automatische incasso in te vullen en te ondertekenen.

15.2  Het bedrag van de leaseprijs moet telkens vóór de eerste dag van de periode waarop deze betrekking heeft, aan MHC Mobility voldaan te zijn.

15.3  Andere dan de in 15.2 bedoelde door lessee te betalen bedragen dienen betaald te zijn binnen tien dagen na verzending door MHC Mobility van een factuur.

15.4  Als enig door lessee verschuldigd bedrag niet tijdig is betaald, raakt lessee van rechtswege in verzuim. Lessee is dan over de periode van verzuim contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend.

15.5  De kosten die MHC Mobility moet maken voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso zijn voor rekening van lessee. Onder buitengerechtelijke incasso wordt ook verstaan incasso door MHC Mobility zelf. Deze kosten worden bepaald op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van    € 250, -.

15.6  Lessee is niet gerechtigd tegenvorderingen op MHC Mobility te verrekenen met een betalingsverplichting aan MHC Mobility.

 

ONTBINDING

16.1  Als:

A       lessee enige verplichting uit deze mantelovereenkomst, het leasecontract of uit de wet niet nakomt;

B       beslag wordt gelegd op goederen van lessee;

C       de auto van overheidswege wordt gevorderd, in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard;

D       lessee failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem surseance of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, overlijdt, wordt ontbonden of zijn rechtsvorm wordt gewijzigd;

E       lessee zich in het buitenland vestigt;

F       lessee zijn bedrijfsactiviteiten staakt of in substantiële zin wijzigt;

G      door lessee gestelde zekerheden of borgstellingen vervallen of worden aangetast;

H       de dekking van een door lessee verzekerde auto wordt beëindigd of opgeschort;

I        lessee bij het aangaan van het leasecontract omstandigheden heeft verzwegen die van dien aard zijn dat, als MHC Mobility bij het aangaan van het leasecontract van die omstandigheden op de hoogte was geweest, zij het leasecontract niet of niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten;

J       er in een periode van twaalf maanden meer dan drie niet op derden verhaalbare schades aan de auto zijn ontstaan; 

K       lessee ondanks aanmaning in gebreke blijft met het doorgeven van de kilometerstand;

L       de auto meer dan 30 achtereenvolgende dagen vermist is;

M      de auto zodanig beschadigd is of zodanige technische problemen heeft dat herstel niet mogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van MHC Mobility zijn te vergen. Van een situatie dat redelijkerwijs niet van MHC Mobility kan worden gevergd dat zij tot herstel over gaat, is onder meer sprake als het leasecontract binnen een half jaar afloopt of als MHC Mobility al eenmaal eerder een poging heeft ondernomen het gebrek te repareren;

N       op grond van andere omstandigheden ongewijzigde instandhouding van de mantelovereenkomst en/of het leasecontract in redelijkheid niet van MHC Mobility verlangd kan worden;

is MHC Mobility bevoegd zonder ingebrekestelling het leasecontract door een schriftelijke verklaring te ontbinden. In geval van een omstandigheid als bedoeld onder A tot en met K en op grond van een aan lessee toe te rekenen omstandigheid als bedoeld onder L tot en met N, is MHC Mobility gerechtigd alle leasecontracten met lessee te ontbinden. Ontbinding van een leasecontract door lessee is niet mogelijk.

16.2  Ingeval van ontbinding door MHC Mobility:

- op grond van een omstandigheid als bedoeld onder A tot en met K van 16.1 en op grond van een aan lessee toe te rekenen omstandigheid als bedoeld onder L tot en met N van 16.1;

is lessee gehouden tot vergoeding aan MHC Mobility van het totaal van de door de lessee nog verschuldigde toekomstige leasetermijnen over de contractduur, vermeerderd met de door MHC Mobility gecalculeerde restwaarde aan het eind van de contractduur, verminderd met de besparing van MHC Mobility als gevolg van de voortijdige ontbinding en de opbrengst van de auto bij de voortijdige verkoop. Deze verplichting laat de eventuele verplichting van lessee tot betaling uit anderen hoofde onverlet.

16.3  Lessee is bevoegd het leasecontract voor het einde van de contractduur op te zeggen, mits hij aan MHC Mobility de in 16.2 omschreven vergoeding betaalt. De opzegging leidt pas tot beëindiging van het leasecontract nadat deze vergoeding betaald is.

 

DOMICILIEKEUZE

17     Lessee stelt MHC Mobility direct schriftelijk op de hoogte van wijziging van zijn adres of het door lessee opgegeven (e-mail)adres van een werknemer van lessee. Als hij dat nalaat, geldt het adres dat bij het afsluiten van het leasecontract aan MHC Mobility is opgegeven ongewijzigd als zijn adres c.q. het (e-mail)adres van de werknemer.

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERDEN

18.1  Lessee is gehouden de voorschriften van deze mantelovereenkomst die zich richten op de feitelijk gebruiker van de auto, op te leggen aan alle gebruikers van de auto en toe te zien op de nakoming daarvan.

18.2  Lessee is aansprakelijk voor de gedragingen van allen die de auto als passagier of als inzittende gebruiken, ook als deze gedragingen zijn goedkeuring niet hadden. In het geval lessee bewijst dat de auto gestolen is, is hij niet aansprakelijk voor de gedragingen van hen die de auto na de diefstal gebruiken.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

19.1  Op de mantelovereenkomst en het leasecontract is Nederlands recht van toepassing.

19.2  De bevoegde rechter wordt bepaald door MHC Mobility, tenzij:

- krachtens een regeling omtrent rechterlijke bevoegdheid waarvan niet afgeweken kan worden, een andere rechter relatief bevoegd is;

- volgens de wet een andere rechter relatief bevoegd is en MHC Mobility als eiseres of verzoekster verkiest een vordering of een verzoek aan die rechter voor te leggen.

 

HOOFDELIJKHEID

20     Als meer (rechts)personen zich bij deze overeenkomst en/of het leasecontract jegens MHC Mobility hebben gebonden, zijn zij ieder voor het geheel gehouden tot nakoming.

 

OVERGANG VAN RECHTEN EN PLICHTEN

21.1  Lessee is alleen na schriftelijke toestemming van MHC Mobility gerechtigd enige rechtsverhouding jegens MHC Mobility aan een derde over te dragen.

21.2  MHC Mobility is gerechtigd alle rechten en plichten jegens lessee aan een derde over te dragen. Lessee verleent bij deze bij voorbaat zijn toestemming en medewerking tot de overdracht van rechten en plichten aan een derde. De overdracht van rechten en plichten aan een derde komt reeds tot stand zodra tussen MHC Mobility en een derde daaromtrent overeenstemming is vereist, ook als lessee niet van de overdracht van rechten en plichten kennis heeft genomen. De tussen MHC Mobility en lessee gemaakte afspraken blijven bij een overdracht van rechten en plichten volledig in stand.

 

WIJZIGINGEN

22     Afwijkingen van of aanvullingen op deze mantelovereenkomst of op het leasecontract zijn slechts bindend na voorafgaande schriftelijke vastlegging door partijen.

 

MHC Mobility TANK CARD

Als in het leasecontract is bepaald dat lessee gebruik zal maken van één of meer MHC Mobility Tank Cards, geschiedt dat onder de navolgende voorwaarden:

23.1  De MHC Mobility Tank Card dient uitsluitend voor de aan het leasecontract gerelateerde auto te worden gebruikt.

23.2  Lessee dient zorg te dragen voor betaling van alles dat met de MHC Mobility Tank Card is aangeschaft, ook als de aanschaf niet de goedkeuring had van lessee of van de berijder.

23.3  De door lessee aan MHC Mobility te betalen prijs is gelijk aan de prijs die aan MHC Mobility wordt berekend.

23.4  Lessee is aan MHC Mobility een voorschot op de periodieke afrekening verschuldigd, waarvan de hoogte op het leasecontract is bepaald. MHC Mobility is gerechtigd de hoogte van het voorschot tussentijds te wijzigen.

23.5  Lessee dient vermissing van de MHC Mobility Tank Card direct aan MHC Mobility en de cardprovider te melden. Lessee is ook in geval van verlies of misbruik van de MHC Mobility Tank Card aansprakelijk voor alles dat met de MHC Mobility Tank Card is aangeschaft. De gevolgen van verlies, beschadiging, misbruik of skimming van een MHC Mobility Tank Card komen voor rekening van lessee.

23.6  MHC Mobility heeft op elk moment het recht lessee het gebruik van de MHC Mobility Tank Card te ontzeggen.

23.7  Als ontwikkelingen op fiscaalrechtelijk gebied het noodzakelijk maken, dit ter uitsluitende beoordeling van MHC Mobility, heeft MHC Mobility de mogelijkheid de regeling van dit artikel te wijzigen. In dat geval zal zij lessee van haar voornemen tot wijziging op de hoogte stellen, in welk geval lessee gedurende 30 dagen nadien de mogelijkheid heeft de overeenkomst met betrekking tot de MHC Mobility Tank Card op te zeggen.

 

PERSOONSREGISTRATIE

24    MHC Mobility zal de door of namens lessee verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze gebruiken. MHC Mobility verwerkt deze persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst waarbij zij verwerkingsverantwoordelijke is en geen verwerker. Lessee kan jegens MHC Mobility aanspraak maken op alle rechten die de AVG toekent, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering na beëindiging van de overeenkomst. MHC Mobility heeft het recht om de persoonsgegevens te gebruiken en te laten gebruiken door een verwerker, voor zover dat noodzakelijk is voor de deugdelijke uitvoering van de mantelovereenkomst met lessee. Lessee stemt er bij voorbaat mee in dat persoonsgegevens en/of op afstand uitgelezen data door MHC Mobility aan derden kunnen worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld aan de politie, justitie, de aanbieder van de MHC Mobility Tank Card, de verzekeraar en/of de pechhulpdiensten. Lessee geeft tevens toestemming voor het gebruik en verwerken van persoonsgegevens met het doel om persoonsgerichte productinformatie te kunnen geven. Verzet van lessee tegen verwerking ten behoeve het laatstgenoemde doel zal worden gehonoreerd.

 

AANVULLENDE BEPALING VOOR BESTELAUTO’S

25     Als de auto een bestelauto is in de zin van de Wet op de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) 1992 respectievelijk de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994, en aan de volgende eisen wordt voldaan:

  1. lessee is ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de Omzetbelasting 1968;
  2. dit betreft geen ondernemerschap als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Wet op de Omzetbelasting 1968;
  3. de bestelauto wordt meer dan bijkomstig in de onderneming van lessee gebruikt.

geldt tussen partijen het volgende:

25.1  Om het mogelijk te maken de te betalen BPM terug te verkrijgen en de auto in aanmerking te doen komen voor het voor ondernemers geldende tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s, zal lessee telkens vóór de aflevering aan hem van een bestelauto, aan MHC Mobility ter hand stellen:

- een ingevulde en ondertekende “ondernemersverklaring”, waarin lessee verklaart dat aan de hiervoor onder a tot en met c genoemde eisen voldaan wordt en dat hij bij een wijziging in deze omstandigheden MHC Mobility daarvan onmiddellijk in kennis zal stellen en de verklaring zal intrekken;

- een recente machtiging waaruit blijkt dat de persoon die de ondernemersverklaring ondertekent, lessee rechtsgeldig vertegenwoordigt;

- een afschrift van het rijbewijs, het paspoort of een andere vorm van officiële identificatie van de persoon die de ondernemersverklaring ondertekent.

25.2 Het kenteken van de auto zal steeds op naam van MHC Mobility worden gesteld.

25.3  Als MHC Mobility het BPM-bedrag eerst moet betalen zal Lessee aan MHC Mobility een rentevergoeding over het BPM-bedrag betalen over de periode tussen de aflevering van de auto en terugverkrijging van de BPM door MHC Mobility. De rentevoet wordt bepaald op het actuele peil, afleveringsdatum auto, van het rentepercentage IRS 4 jaar, vermeerderd met 1%. Na terugverkrijging van het bedrag van de BPM zal MHC Mobility lessee een factuur voor de rentevergoeding sturen.

25.4  Lessee zal geen wijzigingen aan de bestelauto aanbrengen die ertoe kunnen leiden dat deze niet meer te beschouwen is als bestelauto als bedoeld in de aanhef van dit artikel.

25.5  Als niet of niet langer wordt voldaan aan de ondernemersvereisten, zal lessee MHC Mobility daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en de ondernemersverklaring intrekken.

25.6  In het onder 25.5 genoemde geval, alsook ingeval van overtreding van het onder 25.1, 25.3 en 25.4 bepaalde, zal MHC Mobility het leasecontract direct beëindigen. In dat geval is lessee aan MHC Mobility de vergoeding verschuldigd als omschreven in 16.2.

25.7 Als aan MHC Mobility enige naheffing van BPM, motorrijtuigenbelasting of een andere fiscale maatregel wordt opgelegd, zal lessee op eerste verzoek van MHC Mobility de daarmee gemoeide bedragen aan MHC Mobility betalen, zulks naast de onder 25.6 genoemde vergoeding.

25.8  Als de onder 25.7 bedoelde naheffingen of maatregelen aan lessee worden opgelegd, zal lessee deze zelf dragen en niet aan MHC Mobility kunnen doorbelasten.

 

Deze mantelovereenkomst is opgemaakt in enkelvoud te Heerhugowaard op <Datum mantelovereenkomst>

Lessee bevestigt door ondertekening van deze mantelovereenkomst en aanvullende documenten de door de lessee en MHC Mobility gesloten mantelovereenkomst volgens de hiervoor vermelde voorwaarden.

 

 

Namens MHC Mobility

Gert Veenstra                                                                                 Mark Feddes

 

 

 

 

Algemeen directeur                                                                         Operationeel directeur

 

 

Namens:<Klantnaam>

te <Vestigingsplaats> op

 

Naam tekenbevoegde:                                                                   Handtekening: